lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 128-129 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

SAYFA 128-129 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

SAYFA 128-129 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Ülkemizin kuzey, kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu kesimlerinden diğer yerlere olan göç nasıl önlenir?
BU ALANLARDA İSTİHDAMI ARTTIRACAK ÖNLEMLERİ ALARAK GÖÇLER ÖNLENEBİLİR. BU ALANLARDA SANAYİ TESİSLERİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YAPARAK VE GEREKLİ TEŞVİKLERİ VEREREK İSTİHDAM OLANAKLARI ARTTIRILABİLİR.

2.GAP hangi alt projelerden oluşmuştur? Bölge ve ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağlaması bekleniyor?
Proje; sulama, elektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır.GAP ile sosyal istikrar, ekonomik büyüme ve millî kalkınma hedeflenmektedir.
Proje ile gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve altyapı geliştirilmesi projenin temel stratejileridir.

3.Doğu Anadolu'nun turizm potansiyelini artırması için ne gibi projeler geliştirilebilir?
ÖNCELİKLE BÖLGEDE ULAŞIMIN GELİŞTİRİLMESİ, TURİZM YATIRIMLARINA TEŞVİKLER VERİLMESİ VE SONRAKİ DÖNEMDE BU BÖLGENİN TURİSTİK DEĞERLERİNİN TANITILMASI GEREKLİDİR.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplandırınız.

1.Sinop Limanı'nın gelişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarım alanlarının azlığı
B)Yer altı kaynaklarının yetersizliği
C)İklimin elverişsizliği
D)İç bölgelerle bağlantının zayıf olması+
E)Dalgaların etkisinin fazla olması

2."Ege'nin ekonomik gelişmişlik bakımından en büyük kenti İzmir'dir."
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)İklimin ılıman olması
B)Denize komşu olması
C)Tarım alanlarının geniş olması
D)Art bölgesinin geniş olması+
E)Yer şekillerinin sade olması

3."GAP tamamlandığında ayçiçeği,mısır ve pirinç gibi tarım ürünlerindeki artış oranı buğday
ve arpadan daha fazla olacaktır."
Bu durum ayçiçeği, mısır ve pirincin hangi özelliğine bağlanabilir?
A)Tüketimlerinin fazla olmasına
B)Geniş düzlüklerde yetişmelerine
C)Olgunlaşma sürelerinin uzun olmasına+
D)Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına
E)Yetişme döneminde kuraklığa ihtiyaç duymasına

4.Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu'da sulama imkânlarının geliştirilmesi ile ortaya çıkacak sonuçlardan birisi değildir?
A)Tarım ürünlerinde çeşitliliğin artması
B)Toprağın verim gücünün artması
C)Yıl içinde iki kez ürün elde edilmesi
D)Toprakların her yıl ekilmesi
E)Mercimek üretiminin artması+

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

5.GAP'ın devreye girmesi ile birlikte MISIR-PAMUK ve PİRİNÇ-AYÇİÇEĞİ gibi tarım ürünlerinin üretim alanları genişleyecektir.

6.Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi AMASYA,ÇORUM,SAMSUN,TOKAT illerini kapsamaktadır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

7.(D) GAP'ın tamamlanması ile sulu tarım alanı genişleyecektir.

8.(D) GAP'ın tamamlanması ile bazı tarım ürünlerinin ekim alanı daralacaktır.

9.(Y) DOKAP uygulanmakta olan projeler arasında yer almaktadır.

10. Aşağıdaki tabloda Türkiye'deki kalkınma projeleri verilmiştir Projelerle ilgili istenen bilgileri boşluklara doldurunuz.

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
GAP

Proje Kapsamındaki İller:
Adıyaman, Batman, Şanlı Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Enerji Üretimi

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Fırat ve Dicle Akarsuları

Projeden Beklentiler:
Kişi başına düşen millî gelir ile istihdamı artırmak.
Bölgenin gelişmiş bölgelerle olan sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak.
Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak.
Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak..
Kalkınmayı hızlandıracak aktiviteleri yaygınlaştırmak.
Çevreyi korumak, iyileştirmek ve kalkınmanın sürdürebilirliğini sağlamak.
Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek.
Tarımsal gelişme ve hayvancılığın gelişmesini sağlamak.

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Yeşilırmak Havza Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Tarım, Hayvancılık

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Kızılırmak ve Yeşilırmak Akarsuları

Projeden Beklentiler:
Ulaşım, iletişim ve enerji altyapısının güçlendirilmesi.
Planlı kentsel gelişmenin sağlanması.
Kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetlerin artırılması.
Tarım ve sanayinin entegrasyonu sağlanması.
Bölgede turizm çeşitlendirilerek geliştirilmesi.
Bağcılık, meyvecilik, arıcılık ve organik tarımın geliştirilmesi.
Hayvan soyları ıslah edilerek hayvancılığın geliştirilmesi.
İnşaat ve ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesi.

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Zonguldak -Bartın Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Zonguldak, Bartın ve Karabük

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Sanayi, Madencilik, Hayvancılık,

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Filyos ve Bartın Çayları  ile bol su kaynakları, Gür Ormanlar, Taş Kömürü ve Boksit Madenleri, Deniz

Projeden Beklentiler:
Taş kömürü işletmelerinin verimli hale getirilmesi.
KARDEMİR’in modernize edilmesi.
Filyos'ta liman yapılarak ham maddelerin ucuza taşınması.
Atıkların değerlendirilmesi ile ilgili yeni yatırımlar yapılması.
Ulaştırma alt yapısının iyileştirilmesi.
Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz'e açılma imkânı sağlanması.
Tarım ve hayvancılıkta üretim ve verimin arttırılması.
Organize sanayi bölgeleri kurulması.

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Doğu Anadolu Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Malatya

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Hayvancılık, Tarım

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları ve Meralar

Projeden Beklentiler:
Projenin amacı bölgenin sosyal,kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır.
DAP bünyesinde yer alan illerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ve için tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bölgede hayvancılığı geliştirmek ve bu amaçla meraların ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı ve iç ticarette hayvancığın öneminin artırılması projenin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri:
Doğu Karadeniz Projesi

Proje Kapsamındaki İller:
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon

Mevcut Ekonomik Faaliyetler:
Tarım, Hayvancılık

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak Potansiyeli:
Tarım Alanları, Deniz, Gür Ormanlar, Bol su taşıyan akarsular ve diğer su kaynakları, yaylaları

Projeden Beklentiler:
Ekonomik yapıyı güçlendirmek, gelir düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek,
Bölge içi farklılıkları en aza indirerek bölgenin sosyal gelişmesini sağlamak,
Bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek,
Kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak,
İç kesimlerde sulamaya bağlı olarak ürün çeşitliliğini arttırmak,
Mevcut işletmeleri desteklemek ve yeni ürün
üreten işletmeler kurmak,
Turizm faaliyetlerini geliştirmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder