lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 258-259 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

30 Kasım 2009 Pazartesi

SAYFA 258-259 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

SAYFA 258-259 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Küresel ısınmaya neden olan insan etkinlikleri nelerdir?
2.Küresel ısınma mevsim sürelerindeki kaymayı nasıl etkiler?
3.Asit yağmurları ormanları nasıl etkilemektedir?
4.Asit yağmurları besin zincirini nasıl etkiler?
5.Ozon gazının seyrelmesine neden olan faktörler nelerdir?
6.Elektromanyetik cihazların kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?
7.Atmosferdeki karbon dioksit gazı miktarının azalması nelere yol açabilir? Açıklayınız.
8.Endüstrileşme ile CO2 ne kadar artmıştır? Bu artışın sebepleri nelerdir?
9.Dünyadaki karbon dioksit oranı yüzde yüz artarsa küresel ısınmada nasıl bir değişiklik olur?
10.Küresel ısınmanın ekosistem üzerinde muhtemel etkileri nelerdir?
11.Sera gazlarının üretim miktarının azaltılması için ne gibi önlemler alınabilir?
12.Ozon tabakasının dünyadaki önemi nedir?
13.Hangi ürünlerin kullanımı ozon tabakasına zarar vermektedir?
14.Ozon delinmesi riski en çok hangi bölgelerdedir?
15.Ozon delinmesinin hayvan ve bitki üzerinde ne tür etkisi vardır?
16.Kimyasal kirlenmenin etkileri nelerdir?
17.Besin kirlenmesi nedir?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1.Çevre kirliliği atmosferin tabakasında incelmeye neden olur.
2.Havadaki zehirli gazlar yağmur sularıyla birleşerek yağmuru oluşturur.
3.Atmosferde % azot, % oksijen, % diğer gazları bulunur.
4.Kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak ekonomik girdi oluşturan en önemli katı atık yönetim biçimi dür.
5.Kurşun, cıva gibi ağır metallerin suda birikmesi atık suların oluşturduğu kirliliktir.
6.Toplanan malzemenin cam, metal, plastik ve kâğıt bazında ayrılması geri dönüşüm sisteminin
basamağını oluşturur.
7. yeryüzündeki tüm canlı varlıkları güneşin öldürücü ultraviyole ışınlarına karşı
koruyan bir kalkan görevi görmektedir.
8.gazları dünyanın ortalama sıcaklığın artmasına neden olmuştur.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.  
1.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm sisteminin temel basamaklarından değildir ?
A)Sınıflama B)Atıkları ayrı toplama     C)Kaynakta ayırma
D)Depolama        C)Değerlendirme

2.Aşağıdakilerden hangisi özel atıklar sınıfına girer ?
A)Ambalajlar B)Fotokopi kâğıtları C)Tıbbi atıklar
D)İnşaat molozları E)Sıvı atıklar

3.Aşağıdakilerden hangisi vahşi depolama yöntemidir?
A)Yakılma yöntemi
B)Kompostolama yöntemi
C)Gömme sistemi
D)Belediyelerce belirlenmiş uygun atık depolama alanlarında depolama
E)Şehir dışındaki boş alanlarda gelişi güzel biriktirme

4.Aşağıdakilerden hangisi siyah çöp poşetine konulacak atıktır?
A) Organik evsel atıklar B) Plastik atıklar C) Metaller
D) Şişeler E) Karton kutular

5.Küresel ısınma sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Buzulların erimesi B) Kuraklık C) Aşırı yağışlar
D) Bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması      E) Metan gazının azalması

6.Ekonomik etkinlikler göz önüne alındığında, aşağıdaki kentlerin hangisinde görülen hava kirliliğinde
endüstri kuruluşlarının payının en az olduğu söylenebilir?
A) Adana B) Bursa C) Gaziantep
D) Kocaeli E) Erzurum
E) Erzurum

7.Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına neden olmaz
A) Termik santraller B) Hidroelektrik santraller     C) Egzoz gazları
D) Fosil yakıtlar       E) Endüstriyel faaliyetler


8. Aşağıdakilerden hangisi ormanların çevresel etkilerinden biri değildir
A) Toprağı koruma B) Erozyonu önleme C) Oksijen gazı üretme D) Hidrojen gazı üretme   E) Havayı temizleme

9. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada en çok etkilenecek alanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kutuplardaki buzullar   B)Dönenceler arası   C)Ekvator
D)Orta kuşak              E)Kuzey kutup daireleri

10.Çevre sorunlarının son yıllarda büyük ivme kazanmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?
A)Ormanların Tahribi  B)Şehirleşme  C)Göç
D)Sanayileşme         E)Turizm

11.Hava kirliliğine sebep olan faktörler göz önüne alındığında aşağıda yer alan kentlerden hangisinde oranın daha fazla olması beklenir?
A)İstanbul  B)Bolu  C)Bursa  D)Ankara E)Adana

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder