lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 142-143 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

SAYFA 142-143 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

SAYFA 142-143 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
1.Coğrafi keşifler yapılmamış olsaydı Türkiye’nin dünya jeopolitiğindeki yeri nasıl olurdu?

Coğrafi keşifler yapılmamış olsaydı Türkiye’nin jeopolitik önemi eskisine oranla daha önemli olurdu . Baharat ve ipek yolu ticaret yolları eskisi gibi önemli olmaya devam ederdi.

2.Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı olmasaydı jeopolitik konumu nasıl olurdu?

Akdeniz; Türkiye için Ortadoğu’nun enerji kaynaklarının aktarımında, bölge ve dünya ticaretinde son derece önemli bir değere sahiptir. Önemli bir iç denizdir. Bu nedenle Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi günümüze oranla daha az olurdu.

3.Gelecekte meydana gelebilecek ne tür olaylar Türkiye’nin jeopolitik önemini artırabilir?

Gelecekte Türkiye’nin jeopolitik önemini artırabilmesi için bölge ve dünya siyasetinde ve uluslar arası etkinliklerde ön plana çıkması gereklidir.Çevremizdeki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasına bugünkünden daha çok etkili olarak ülkemiz jeopolitik önemini arttırabilir.Boğazların kontrolünün tam olarak Türkiye’ye geçmesi Türkiye’nin deniz taşımacılığında sağlayacağı gelişme Türkiye’yi daha da önemli kılacaktır. Ayrıca dünya’nın enerji ihtiyacının artması, çevremizdeki ülkelerin temiz su ihtiyacının artması, ülkemizin ekonomik, sosyal ve askeri alanda gelişmesi jeopolitik önemimizi arttıracak faktörlerdir.

4.Türkiye jeopolitik önemini uluslararası ilişkilerde yeterince kullanabiliyor mu? Kullanamıyorsa kullanabilmesi için neler yapılmalıdır?

Türkiye kilit bir noktada olduğu için sürekli dış ülkeler tarafından rahatsız edilmekte gerek ekonomik gerek siyasi yönlerden zor durumda bırakılmaya çalışılmaktadır. Türk Cumhuriyetleri ile yeterli ekonomik işbirliği ve birliktelik sağlanabilmiş değildir. Komşuları ile tarihsel hesaplaşmaları hala devam etmektedir. Mevcut bu sıkıntılar Türkiye için iç birliğinin oluşmasında Türkiye’yi zayıf kılmakta Türkiye bulunduğu bu kritik noktada bölgesel sorunlarda gereken etkinliği gösterememektedir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve askeri alanda gelişmesi jeopolitik önemini arttıracak ve bunu uluslar arası alanda daha etkili kullanabilecektir.

5.Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olmasaydı jeopolitik açıdan önemi nasıl olurdu?

Boğazlar Türkiye’nin jeopolitik önemini arttıran faktörlerdendir. Enerji taşımacılığı, ulaşım ve güvenlik için önemi büyüktür. Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olmasaydı jeopolitik önemi azalırdı.

6.Türkiye’nin kıtalar arasında köprü konumunda oluşunun ne gibi sonuçları vardır?

Türkiye’nin kıtalar arasında köprü konumunda oluşunun sonuçları:

Kıtalar arasında kara, hava ve deniz ulaşımını sağlaması,

Kıtalar arasında enerji taşımacılığında ülkemizin önemli bir yere sahip olması,

Ülkemizin doğu ve batı kültürlerinin etkileşim halinde bulunduğu alanda yer alması, kültürel zenginlik

Ülkemizin kıtalar arası ticaret faaliyetlerinde bir merkez konumunda olması,

Kıtalar arası iletişim de ülkemizin önemli bir yeri olması,

Askeri anlamda stratejik öneminin yüksek olması,

Yukarıda anlatılanların dış politikada ülkemizin karşısına sürekli engeller çıkarılmasına neden de olmaktadır.


9.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 142-143 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR TEST SORULARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.Aşağıdaki tarihi şehirlerden hangisi deniz kıyısında kurulmamıştır?
A)Efes B) Milet C) Truva D) Amisos E) Sard+

2.Aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye'nin orta doğudaki jeopolitik önemini daha az etkilemiştir?
A)Süveyş Kanalının açılması
B)ümit Bumu'nun bulunması
C)Orta Doğu'da petrolün bulunması
D)Panama Kanalı'nın açılması+
E)GAP projesinin yapılması

3.Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemini artırmaktadır?
A)Doğal gaz B) Taş kömürü C) Mermer D) Magnezyum E) Su+

4.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla açıklanamaz?
A)üç tarafının denizlerle çevrili olması
B)Transit taşımacılığın gelişmiş olması
C)Doğuya doğru yükselti ve engebenin artması
D)Yaz mevsimindeki sıcaklık ortalamalarının yüksek olması+
E)Deprem tehlikesinin fazla olması

5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?
A)Boğazların bulunması
B)üç tarafın denizlerle çevrili olması
C)Dağların uzanış yönü+
D)Farklı kültür bölgelerine komşu olması
E)Zengin petrol kaynaklan bölgelerine komşu olması

6.Balkanlar'da en fazla Türk azınlığın yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yunanistan+ B) Bulgaristan C) Arnavutluk       D) Bosna-Hersek       E) Makedonya

7.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin görevi konumunun sonuçlarındandır?
A)Doğusu ile batısı arasında 76 dk yerel saat farkının olması
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması+
C)Uluslararası 2.saat diliminde yer alması
D)Kuzey Yarımküre'de orta kuşakta yer alması
E)Güney sektörlü rüzgârların sıcaklığı yükseltilmesi

8.İstanbul ve Çanakkale boğazlarının işlek bir deniz yolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A)Büyük denizleri birbirine bağlaması
B)Sıcak denizleri soğuk denizlere bağlaması
C)Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere yakın olması
D)Çevresi ile kara ve deniz yolu bağlantısının bulunması
E)Endüstri bakımından gelişmiş ülkelere yakın olması

9.Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı, İstanbul ve Çanakkale
boğazları ile Karadeniz'in Akdeniz'e bağlandığı önemli kara ve deniz yolları üzerindedir.
Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır?
A) Matematik konumuyla B) Yer şekilleriyle C)  Görevi konumuyla+
D) Orta kuşakta bulunmasıyla E) Genç oluşumlu olmasıyla

10.Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan önemi jeopolitik konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilebilir?
A)Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması+
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması
C)İklim çeşitliliğinin fazla olması
D)Farklı denizlere kıyısı olması
E)Orta kuşakta yer alması

11.Türkiye'nin en önemli projesi olan GAP'tan dolayı ortaya çıkan su yetersizliği nedeniyle aşağıdaki ülkelerden hangileriyle ülkemiz arasında zaman zaman sorun yaşanmaktadır?
A) İran-Irak B) Suriye-Irak+      C) Suriye-İran      D) Suriye-Ermenistan    E) Ermenistan-Irak

12.Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?
A) Yunanistan    B) Türkiye C) Bosna-Hersek        D) Bulgaristan        E) Avusturya+

13.Kafkas ülkeleri, Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki Kafkas dağlarının uzandığı bölgede yer alır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri Kafkas ülkelerini oluşturur?
I.Azerbaycan II. Moldova III. Ermenistan IV. Kazakistan V. Gürcistan
A) I-II-IV         B) II-V C) III-V+  D) III-IV      E) III-IV-V

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder