lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 187-188 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

30 Kasım 2009 Pazartesi

SAYFA 187-188 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

SAYFA 187-188 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

1.Hollanda'nın gelişmiş ülkeler sınıfında olması tarımı nasıl etkilemiştir ?
Tarımda modern yöntemler kullanılmaktadır.Tarımda çalışan kişi sayısı az,makineleşme fazla ve verim yüksektir.Sınırlı olan arazisine rağmen tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biridir.Tarım konusunda bu ülkede yapılan bilimsel çalışmalara önem verilmesi tarımsal faaliyetlerin dahada gelişmesini sağlamıştır.Ayrıca gelişmiş ülke olması tarımda verilen teşviklerin oranının yüksek olmasını ve ürettiği ürünlerin uluslararası alanda saygınlık kazanmasını ve bu ürünlere olan talebin artmasını sağlamıştır.

2.Sanayi Devrimi eğer bizim ülkemizde başlasaydı şu anki sosyoekonomik yapımız nasıl olurdu ?
Gelişmiş bir ülke olurduk,nüfusumuzun büyük bir kısmı sehirlerde yaşardı,köyden kente göç olgusu bitmiş olurdu.Nüfusumuzun büyük kısmı sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışıyor olurdu.İnsanlarımız refah içinde yaşardı.Yetişkin ve yaşlı nüfus oranı daha yüksek,nüfus artış hızı daha düşük olurdu.

3.Neden insanlar tatile gereksinim duyarlar?
Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan şehir yaşantısı ve stresli yaşam insanları dinlenme,eğlenme ve sağlık gibi nedenlerle tatil yapmaya gereksinim duymasına neden olmaktadır.

4.İnsanların sosyoekonomik durumlarıyla turizm ilişkisi nedir ?
İnsanların sosyoekonomik durumları geliştikçe turizm faaliyetlerine katılım düzeyi artmaktadır.Çünkü turizm ekonomik bir olaydır; yani para ile ilgilidir.İnsanların parasal durumları geliştikçe turizm faaliyetlerine olan ilgisi artar.

5.Japonya'nın dünyanın en büyük sanayi güçlerinden biri olmasının nedenleri nelerdir?
Bilime ve teknolojiye verilen önem,
çalışkanlık,
milli ve manevi değerlerini korumaları,
2. Dünya savaşından sonra en yeni teknoloji ile kurdukları fabrikaları ile eski teknoloji ile kurulmuş fabrikalarla rekabette öne geçmeleri,
eğitime verilen önem,
yüksek disiplin anlayışı,
üretimde verimlilik,
modern sanayiyi kuracak ağır sanayi yatırımlarına önem verilmesi,

6.Japonya'nın nüfusunun kıyı bölgelerde yoğunluk göstermesinin nedenlerini açıklayınız.
Topraklarının %70'ten fazlasının yerleşime elverişli olmayan dağlık alanlardan oluşması nüfusun ova, alçak düzlükler ve kıyılarda toplanmasına yol açmıştır.Ayrıca sanayi tesisleri de kıyılarda yer almaktadır.

7.Japonya'nın coğrafi özellikleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
Japonya, Asya'nın doğu kenarı boyunca uzanan adalardan oluşan Rusya,K.Kore,G.Kore ve Çin'e komşu olan bir adalar ülkesidir. Ülke doğu ve güneyden Büyük Okyanus, kuzeyden Ohotsk Denizi, batıdan Japon Denizi ile çevrilidir. Japonya oldukça dağlık bir ülkedir. Japonya'da, volkanik faaliyetler, tayfunlar ve depremler gibi doğal felaketler Japonların günlük yaşamın bir parçasıdır. Ülkenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı akarsularının boyu kısa, akışı hızlı ve hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Japonya'da muson iklimi egemendir . Ancak enleme ve yüksekliğe bağlı olarak sıcaklık ve yağış şartlarında önemli farklılıklar ortaya çıkar.. Ormanlar ülke topraklarının % 65'ini kaplar. Ülke nüfusunun yaklaşık % 79'u şehirsel nüfustan oluşmaktadır. Eski başkent Kyoto hariç milyonluk şehirlerinin hepsi kıyıda yer alır.

8.Sanayi Devriminin ilk kez İngiltere'de görülmesinin sebeplerini açıklayınız.
Önemli bir deniz gücüne sahip olması
Sömürgecilik yapmaları
Coğrafi konumunun uygun olması
Bilim ve sanata verilen önem
Devlet düzeninin getirdiği özgür ortam
Finans sektörünün gelişmiş olması
Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti
önleyici bütün engelleri kaldırmış olması
Kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması.
Sanayileşmenin gerektirdiği icatlar ve teknik buluşların bu ülkede gerçekleşmesi.

9.Sanayi Devriminin İngiltere'nin nüfus dağılımı üzerinde ne gibi etkileri olmuştur.
Nüfus kırdan kente doğru göç etmiş,sehir nüfusu artmış,kırsal nüfus azalmıştır.Tarımda çalışanların oranı azalmış,sanayi de çalışanların oranı artmıştır. Köylüler,sanayi şehirlerine (Manchester ,Liverpool ve Pennine Dağları kenarındaki maden yatakları) göç etmişlerdir.

10.Sanayi Devriminde lokomotif olarak gösterilebilecek ham maddeler nelerdir?
Demir,kömür,petrol,pamuk

11.Modern tarımın yapılabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?
Bilim ve Teknolojinin kullanımı,modern tarım makineleri ve gereçlerinin kullanımı,toprak analizlerinin yapılmış olması,toprak reformunun yapılmış olması,tarım bölgelerinin oluşturulmuş olması,çiftçinin bu konuda eğitimi ve tarımsal teşviklerin verilmesi,kooperatifleşme,pazarlama sisteminin gelişmiş olması

12.Hindistan'ın coğrafi özelikleri bu ülkede hangi tarımın ön plana çıkmasında etkili olmuştur?
Ülkenin coğrafi özellikleri bol yağış alan Bengal Havzası'nda çeltik tarımı yapılmasını sağlamıştır.Ayrıca; mercimek,şeker kamışı, tütün, pamuk,jüt, çay, kahve, şeker kamışı,kauçuk,mısır üretimi oldukça fazladır. Tarım modern yönemlerle yapılmamakta yani ekstansif yöntemler uygulanmaktadır.Tarım da çalışan insan sayısı fazla,makineleşme sınırlı ve verim düşüktür.

13.Hollanda da tarım alanları nasıl genişletilmiştir?
Denizden toprak kazanıp toprak ıslahına giderek tarımsal alanlarını artırmıştır.


6.BÖLÜM SAYFA 187-188 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ KİTABI LİSE 3.SINIF ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.Bir ülkenin tarımsal verimliliği o ülkenin kalkınmışlık oranıyla büyük ölçüde paralellik gösterir. Buna
göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimliğin en fazla olması beklenir?
A) Fransa+   B) Bosna-Hersek  C) Bulgaristan   D) Romanya    E) Kazakistan

2.Aşağıdakilerden hangisi Hollanda'nın tarımsal ürün ihracatında dünya üçüncüsü olmasının sebeplerinden biridir?
A)Çok geniş tarım alanlarına sahip olması
B)Nüfusun büyük kısmının tarımla uğraşması
C)Dünyadaki en verimli tarım alanlarına sahip olması
D)Yüksek teknoloji ürünü olan tarım araçları kullanması+
E)Ülke içinde tarımsal ürün tüketiminin çok yüksek olması

3.Aşağıdaki yargılardan hangisi Japonya için doğrudur?
A)Nüfus yoğunluğu düşüktür.
B)Gelişmekte olan bir ülkedir.
C)Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.+    
D)Önemli bir tarım ülkesidir.
E)Enerji üretiminin büyük bölümünü yerel kaynaklardan sağlamaktadır.

4.Aşağıdaki yanardağlardan hangisi Japonya'nın en aktif yanardağıdır.?
A)Fuji+ B)Kilimanjaro C) Akisade D) Hotakadate E)Kitadake

5. Aşağıdaki yargılardan hangisi Hindistan için doğrudur?
A)Tarım gelişmiştir.
B)Ürettiği pirincin çoğunu satar.
C)Tarımsal üretim ülkenin ihtiyacını karşılar.
D)Birim alanda çok fazla ürün elde eder.
E)Tarımda geleneksel yöntemler çok yoğun olarak kullanılır.+


6.BÖLÜM SAYFA 188 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ KİTABI LİSE 3.SINIF BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir biçimde tamamlayınız.
dır.
1.Japonya'nın en yüksek dağı FUJİ DAĞI dır.
2.Ülke nüfusunun % 79 kentsel nüfustan oluşmaktadır.
3.Japonya elektrik, elktronik, optik alet ve makine  ürünlerinin üretiminde dünya birincisi konumundadır.
4.Japonya kısmen KARASAL etkisinde, genel olarak da MUSON İKLİMİ İklim etkisindedir.
5.Denizden kazanılan arazilere POLDER denir.
6.Bostancılığa en uygun iklimler ILIMAN İKLİMLER dir.
7.Japonya'nın en yüksek dağı FUJİ DAĞI dir.
8.Hindistan’ın büyük bölümünde MUSON iklimi etkilidir.
9.Japonya'nın kuzeyinde en büyük dört ada Hokkaido, Honshu, Shikoku ve Kyushu
10.Hindistan yüzölçümü olarak dünyanın 7. nüfus olarak da dünyanın 2. büyük ülkesidir.

6.BÖLÜM SAYFA 188 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ KİTABI LİSE 3.SINIF DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

1.İklimin en elverişsiz olduğu yerlerde ilkel tarım yapılır.Y

2.Modern tarımın yapılabilmesi için bölgenin iklimi ve coğrafi özelliklerinin uygun şartlara sahip olması gerekmektedir.Y

3.Birim hektardan en çok verimi almak için sadece iklimsel özelliklerin elverişliliği yeterli değildir.D

4.Modern tarımda makineleşme yüksek olduğu için iş gücünden yararlanılmaz.Y

5.Japonya Adalar Bölgesi volkanik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden biridir.D

6.Japonya'nın dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olmasının sebebi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmasıdır.Y

7.Yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biri Japonya'dır.D

8.Nüfusun kıyı şeritlerinde yoğunluk göstermesinin en önemli sebeplerinden biri ham madde ihtiyacının büyük ölçüde dış ülkelerden sağlanmasıdır.D

9.Hindistan'ın ürettiği pirinçler yalnızca kendi halkına yetmektedir.D

10.Müzeler doğal çevre elemanıdır .Y

11.Dünyadaki millî parklar en çok Afrika Kıtası'ndadır.Y

12.Sanayileşme ve şehirleşme arasında doğru ilişki vardır.D

13.Japonya'da toprakların yaklaşık %13'ü tarıma uygun değildir.Y

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder