lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 180-181 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

24 Kasım 2009 Salı

SAYFA 180-181 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

SAYFA 180-181 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Türkiye’de doğum ve ölüm oranlarının birbirine en çok yaklaştığı yılları bularak bunun nüfus artışı üzerindeki etkisini nedenleriyle birlikte açıklayınız.
1940-1945 YILLARI ARASIDIR. DOĞUMLAR VE ÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKIN EN AZ OLDUĞU YILLARDIR. DOĞUMLAR VE ÖLÜMLER ARASINDAKİ FARKIN AZ OLMASI NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZIN DÜŞÜK OLMASINA NEDEN OLMUŞTUR.
CUMHURİYET TARİHİNDE NÜFUZUMUZUN EN AZ ARTTIĞI DÖNEMDİR.

2.Türkiye’de genç nüfus oranının yüksek olmasının nedenlerini belirtiniz.
ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM ORANININ FAZLA OLMASIDIR.

3.Türkiye’de çalışanların yaş ortalaması Avrupa ülkelerine göre düşüktür. Neden?

ÜLKEMİZDEKİ GENÇ NÜFUS ORANI FAZLA OLDUĞU İÇİN

4.Türkiye’de çalışan nüfusun yarıya yakını tarım kesiminde istihdam edilmektedir. Neden?

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİ ÜLKEMİZDE YETERİNCE GELİŞMEMİŞTİR VE BU SEKTÖRLERDE İŞ BULMA İMKANI AZDIR.
MECBUREN İNSANLAR TARIM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR.

5.Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörü belirli merkezlerde toplanmıştır. Bu durum, bu merkezlerin hangi özellikleri ile ilgilidir?

BU YERLEŞİM YERLERİNİN;
ULAŞIM,
YER ŞEKİLLERİ,
HAMMADDE VE PAZAR ALANLARINA YAKINLIK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİDİR.

6.Aşağıdaki grafikten yararlanarak Türkiye’deki nüfus artışı ile seçilmiş ülkelerin nüfus artışlarını karşılaştırınız.
ÜLKEMİZDEKİ NÜFUS ARTIŞ HIZI DİĞER ÜLKELERDEN YÜKSEKTİR. ÜLKEMİZDE DOĞUM ORANLARININ YÜKSEK OLMASI, ÖLÜMLERİN AZALMASI VE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNİN GİDEREK UZAMASI BU DURUMUN NEDENİDİR.
1.Türkiye’de çalışanlar içinde kalifiye eleman sayısı azdır. Çünkü MESLEKİ eğitimi yetersizdir.

2.Üretici konumda olmayan 0-14 ve 65 yukarısı yaş grubuna BAĞIMLI NÜFUS denir.

3.İstanbul’da erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından fazla olmasının nedeni GÖÇ ALMASI VE GÖÇ İLE İLK GELENLERİN ERKEK NÜFUS OLMASIDIR.

4.Ülkemizde kırsal kesimde BAKI etkisinden dolayı yerleşmeler güney yamaçlarda yoğunlaşmıştır.

5.Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları yerleşmelere OBA denir.
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.
1.Türkiye nüfus piramidinin tabanı gittikçe genişlemektedir.Y

2.Göç veren illerde kadın nüfus oranı azdır.Y

3.Türkiye’de nüfusun yaklaşık % 50’si 0-24 yaş grubundadır.D

4.Türkiye’de kır ve kent nüfus oranı birbirine yakındır.Y

5.Türkiye’de 1927'den itibaren kır nüfusu azalmıştır.Y

6.Türkiye nüfusu sürekli artmıştır.D

7.II. Dünya Savaşı nüfus artışımızı etkilememiştir.Y

8.Türkiye’de nüfus artışı en çok 1940-1945 döneminde görülür.Y

9.Türkiye’de nüfus artış hızı 1960 tarihinden itibaren yavaşlamıştır.Y

10.Türkiye’de nüfus artışı üzerinde dış göçlerin etkisi yoktur.Y

11.Türkiye’de nüfus artışı sürekli aynı oranda gerçekleşmiştir.YAşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 1927-2000 yılları arasında Türkiye’de şehir nüfusu köy nüfusuna göre daha çok artış göstermiştir. Şehir nüfusundaki artış hızının çok olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?
A)Çocuk ölümlerinin az olması
B)Evli nüfusun artması
C)Ortalama ömrün uzaması
D)Göçle gelen nüfusun artması+
E)Sağlık şartlarının iyileşmesi

2.Türkiye’de 1950'den sonra nüfus artış hızının yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A)Bebek ölümlerinin azalması
B)Sağlık şartlarının iyileşmesi
C)Gıda üretimindeki artış
D)Hayat standardının yükselmesi
E)Köyden kente göçün artması+

3.Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim+ B) Bitki örtüsü C) Toprak D) Deprem E) Doğal afetler

4.Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek veya düşük olmasında etkili değildir?

A)Yüz ölçümü+
B)Sanayileşme
C)Kadınların çalışması
D)Sosyo-kültürel yapı
E)Ekonomik hayat seviyesi

1 yorum: