lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 158-159 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

24 Kasım 2009 Salı

SAYFA 158-159 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

SAYFA 158-159 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler:
a) Coğrafi konumu
b) Nüfus miktarı
c) Ekonomik faaliyetler
d) Kamu hizmetlerinin gerekliliği

Bir yerleşmenin özelliğini bulunduğu ortamın ekonomik potansiyeli belirler. Ekonomik potansiyel ise; tarım alanlarının genişliliği, toprakların verimliliği, su kaynaklarının miktarı, sıcaklık ve yağış şartları ile ulaşım imkânları belirler.

2. Gaziantep'in ülkemizin güneydoğusundaki diğer şehirlere oranla daha fazla gelişmesinin sebepleri nelerdir?

Gaziantep'in ülkemizin güneydoğusundaki diğer şehirlere oranla daha fazla gelişmesinin sebepleri:

a) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması
b) Bölgenin en uygun iklim şartlarına sahip olması (Akdeniz iklim şartları)
c) Yer şekillerinin engebesiz olması
d) Sanayi yatırımlarının çok olmasına bağlı iş imkanlarının çokluğu

3. Vadi tabanlarında toplu yerleşmeler kurulmasının sebepleri nelerdir?

Vadi tabanlarında toplu yerleşmeler kurulmasının sebepleri:
Vadi  tabanlarında arazinin düz ve tarım alanlarının geniş olmasıdır.
Ayrıca su kaynaklarının da vadi tabanında bulunmasıdır.


4. Ülkemizin denize kıyısı olmasaydı nüfus dağılışında nasıl bir değişiklik olabilirdi? Neden?

Ülkemizin denize kıyısı olmasaydı nüfus dağılışında farklılıklar görülürdü.
Kıyı kesimlerde denizelliğe bağlı olarak yoğunlaşan nüfus bu imkanı bulamayacağı için iç kesimlerdeki vadi ve ova tabanlarında, iklimin elverişli olabileceği alanlarda, ekonomik faaliyetlerin geliştiği ve su kaynaklarının olduğu alanlara doğru yayılış gösterecekti.

5. Ülkemizdeki fay hatlarının depremsellik açısından tehlikeli olduğunun bilinmesine rağmen nüfusun buralarda yoğunluk kazanmasının nedeni nedir?

Ülkemizdeki fay hatlarının depremsellik açısından tehlikeli olduğunun bilinmesine rağmen nüfusun buralarda yoğunluk kazanmasının nedeni:

Fay hatlarının geçtiği alanlarda;

Çöküntü ovaları ve vadilerin bulunması,
Verimli tarım topraklarının geniş yer kaplaması,
Çevresine göre iklim şartlarının ve ulaşım imkânlarının daha iyi olması,
Ekonomik faaliyetlerin buralarda gelişmesidir.

6. Geçici yerleşmelerin meydana gelmesinin temel nedenini söyleyiniz.

Geçici yerleşmelerin meydana gelmesinin temel nedeni:
Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerini daha kolay ve verimli halde yapma isteği.

Yılın belli dönemlerinde köy dışındaki yerlere gidilerek tarım ve hayvancılık işleri daha iyi yapılır.

Bunların dışında serinlemek ve turizm faaliyetleridir.



7. Size göre nüfusun ve yerleşmelerin dengeli dağılmamasında en fazla etkili olan faktörlerden birini söyleyiniz. Nedenini açıklayınız.

Nüfusun dengeli dağılması etkileyen en önemli faktör EKONOMİK FAALİYETLERİN YURDUMUZA DENGELİ OLARAK DAĞILMAMASIDIR.
EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞMEDİĞİ YERLER DIŞARIYA GÖÇ VERİR VE NÜFUSU AZALIR.
EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞTİĞİ YERLER DIŞARIDAN GÖÇ ALIR VE NÜFUSU ARTAR.



Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Ankara'nın Niğde'ye göre daha fazla gelişmesinde İDARİ fonksiyonunun etkisi büyüktür.

2. Dağınık yerleşmelerin oluşmasında YERŞEKİLLERİ ve SU KAYNAKLARI nın etkisi vardır.

3. Tarım arazisinin geniş, su kaynağının sınırlı olduğu yerlerde TOPLU yerleşmeler yaygındır.

4. Nüfusun Akdeniz ve Karadeniz kıyılarından iç kesimlere doğru azalmasında dağların KIYIYA PARALEL uzanmasının etkisi büyüktür.

5. Yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni SICAKLIKLARIN yüksek olmasıdır.

6. Kıyı kesimlerimizdeki nüfusun iç kesimlere oranla fazla olmasının nedeni UYGUN İKLİM ŞARTLARIDIR.




Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x)belirtiniz.

1. Anadolu'nun ilk yerleşme alanlarından biri olmasında coğrafi konumunun etkisi fazladır.D

2. Nüfusun ve yerleşmenin dağılışında doğal ve beşerî faktörler birlikte etkili olmuştur.D

3. Nüfusumuzun dengeli dağılmamasında 26o-45o doğu boylamlarında yer almış olmamızın etkisi büyüktür.Y

4. Hayvancılık faaliyetleri, köye bağlı yerleşme birimlerinin ortaya çıkmasında etkili değildir.Y

5. Maden kaynaklarının bulunduğu alanlarda, madenler işletmeye açılsa bile kentleşme görülmez.Y

6. İskenderun'un gelişmesinde bu şehrin bir liman şehri olmasının önemi büyüktür.D

7. Son yıllarda düz araziler üzerindeki toplu köylerde dağılma eğilimi görülmektedir.D



Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Yağışın olduğu yerlerde nüfus yoğundur. Bu özellik aşağıdaki yerlerden hangisi için geçerli değildir?
A)Menteşe Yöresi+ B)Doğu Karadeniz kıyıları C)Antalya D)Ege kıyıları E)Zonguldak

2. Şehirlerin gelişmesinde tarım, ticaret, sanayi gibi faktörler etkilidir. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde bu faktörler daha az etkili olmuştur?
A)Bursa  B)İzmir C)Adana D)Muğla+ E)Denizli

3. Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun seyrek olduğu yerlerin özelliklerinden biri değildir?
A)İş olanaklarının az olması
B)Arazinin aşırı engebeli olması
C)Yağışların yeterli olması+
D)Olumsuz iklim koşulları
E)Ulaşım yollarından uzak olması

4. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde kırsal alanlarda dağınık yerleşmeler görülür. Bu alanda dağınık yerleşme görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A)Tarım arazilerinin parçalı ve küçük olması+
B)Balıkçılığın gelişmiş olması
C)Killi (geçirgen olmayan)arazi yapısı
D)Heyelan olayının çok sık yaşanması
E)Dağların uzanış doğrultusu

5. Yurdumuzda bir yerleşim alanının nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?
A)Tarım-turizm B)Maden-turizm C)Ticaret-sanayi+ D)Turizm-hayvancılık E)Tarım-hayvancılık

6. Köyaltı yerleşme türlerinden olan divan tipi yerleşme aşağıdaki illerimizin hangisinde daha yaygın olarak görülür.
A)Sivas,Kayseri, Nevşehir B)Antalya, Mersin, Adana
C)Bolu, Karabuk, Kastamonu+ D)Muğla, Denizli, Burdur    
E)Van, Bitlis, Siirt

7. Türkiye'nin bazı yerlerinde nüfusun seyrek olmasında hangisinin etkisi yoktur?
A)Arazi eğiminin fazla olması
B)Ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması
C)Yağış miktarının az ve yağış rejiminin düzensiz olması
D)Geçirgen (su tutamayan)arazi yapısı
E)Akarsu havzasının açık olması+

8. Aşağıdaki şehirlerden hangisi akarsu kenarında ve dağlar arasındaki oluklarda kurulmuştur?
A)Rize B)Şanlıurfa C)Amasya+ D)Ankara E)Edirne

9. Aşağıdakilerden hangisi komların oluşumunda etkili faktördür?
A)Tarım        B)Aileden ayrı yaşam isteği C)İklim
D)Hayvancılık+  E)Aileler arasındaki toprak bölüşümü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder