lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 137-138 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

30 Kasım 2009 Pazartesi

SAYFA 137-138 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

SAYFA 137-138 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

4.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 137-138 KLASİK SORULAR LİSE 3 COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI LİSE 3.SINIF

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla nerelerinde gelişmiştir? Bunun sebepleri nelerdir?

Ülkemizde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkan yerleridir. Diğer bölgelerde ise büyük şehirler bu konuda öncülük yapar.

Bu alanlarda sanayi ve hizmet sektörünün gelişme sebebi olarak İklim şartları ile yer şekillerinin elverişli olması, yerleşmeye uygun alanlar olmaları, ulaşım, hammadde, işgücü, sermaye birikiminin güçlü olması ve önemli bir Pazar oluşturmaları söylenebilir. Yine sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kentleşme hizmet sektörünün gelişmesini olumlu etkiler.

2.Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı ile yüzey şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ekonomik faaliyetlerle yer şekilleri arasında direk bağlantı vardır. Yer şekillerinin elverişsiz olduğu engebeli araziler tarımsal sektörü geri plana iterken iklime bağlı olarak büyük baş hayvancılığı etkili kılabilir. Yer şekillerinin düz olduğu alanlar daha çok tarımsal faaliyetlerin ön plana çıkmasında etkili olmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde elverişsiz yer şekilleri yükseltinin fazla olması enerji sektörünü ön plana çıkartırken tarımı geri plana itmiştir. Yer şekilleri bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler buda sektörel dağılıma yön verir.

3.Ekonomi politikaları kalkınmayı nasıl etkiler?

Ekonomide planlama çok önemlidir. Rotasız bir gemi olmak rüzgârlar tarafından savrulmaya yok açar. Ülke ekonomileri de bir politika oluşturmalı bunu ülke şartlarına en uygun şekilde uygulamalıdır. Bu tür politikalar ülkelerin ekonomik göstergelerindeki dalgalanmaları en aza indirir.

4.Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Teşvik politikalarında başarıya ulaşabilmek için nelere dikkat edilmelidir?

Teşvik politikaları ülke içerisindeki farklı derecelerde gelişme göstermiş ve bu sebepten dolayı ekonomik uçurumların yaşandığı bölgeler arasında dengeyi kurmak geri kalan bölgelerin gelişmelerine yardımcı olmak açısından son derece faydalıdır. Bölümler arasındaki sosyal yapının dengelenmesi gelir dağılımının daha adaletli bir hal almasında etkilidir.

SAKINCALARI:

Art niyetli yaklaşımların olması alınan kredilerin devleti zarar ettirecek şekilde kullanılması başka işlere aktarılması ülkeye ekonomik yük olarak geri döner.

5.Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler üzerinde en fazla etkili olan faktör nedir? Neden?

Ekonomiyi etkileyen faktörler: a)Coğrafi Konum, b)Yer Şekilleri, c)İklim d)Nüfus ve Yerleşme

En fazla etkileyen: Yeryüzü şekilleri

Sebebi: Arazinin düz veya engebeli oluşu insan faaliyetlerini özellikle de Tarım ve Ulaşımı direkt etkiler. Dolaylı olarak ta İklimi etkiler; Yükselti ve dağların uzanışı da İklim şartlarını belirler. İklim ise insan faaliyetlerini belirleyen ana etkenlerdendir.

6.Yurdumuzda deprem afetinin çok sık yaşanmasının nedenleri nelerdir?

Türkiye genç oluşumlu, aktif fay hatlarının çok olduğu bir ülke olduğu için. Aktif fay hatları üzerine yerleşmeler kurulması ve depreme dayanıklı olmayan yapıların çokluğu.
Ülkemizin alp himalaya kıvrım dağ sırası içerisinde olmasına bağlı olarak kuzey Anadolu, batı Anadolu ve doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunması depremi destekler.

7.Yurdumuzda heyelan olaylarının görüldüğü yerler nereleridir? Bu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?

Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölümü .
Nedenleri: Dağlık ve engebeli arazinin çok olması yanında bol yağışın varlığı ana etkendir.
Heyelan oluşumunu etkileyen faktörler:
a)Tabakaların yapısı (Killi arazi),
b)Bol yağış,
c)Kuvvetli eğim
d)Tabakaların duruşu

8.Ülkemizde Muğla, Antalya ve İzmir’de çok sayıda orman yangını çıkmasının nedenleri nelerdir?

Bu bölgelerde nemin azlığı ve yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi. Yine bu bölgelerde tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi etkili etkenlerdir. Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr alma durumlarının fazla olmasıdır.

9.Ekonomik planlama yapılırken hangi tip bölgelerin özellikleri daha çok dikkate alınır? Neden ?

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler dikkate alınmalıdır
Nedeni: Ekonomik Bölgeler dikkate alınmadan, ekonomi ile ilgili doğru planlama yapılamaz.

10.Türkiye’de coğrafi bölgelerin oluşturulmasında denizlerin hangi etkileri ve özellikleri dikkate alınmalıdır?

İklim üzerindeki etkisi
Ulaşım faaliyetlerine etkisi
Su ürünleri bakımından katkısı
Deniz turizmi bakımından katkısı


4.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 137-138 TEST SORULARI LİSE 3 COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI LİSE 3.SINIF
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.Anadolu’nun bir medeniyet merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?
A)Yeryüzü şekilleri B)İklim C)Komşu medeniyetler D)Bitki örtüsü E)Yer altı zenginlikleri+

2.Türkiye’de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Yüzey şekilleri B)Okyanus akıntıları+ C)Iklim D)Ekonomik etkinlikler E)Komşu denizler

3. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’deki dağlık ve engebeli bölgelere örnektir?
A)Konya ve çevresi B)Artvin ve çevresi+ C)Adana ve çevresi D)Tekirdağ ve çevresi E)Şanlıurfa ve çevresi

4.Aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A)Ovalık bölge B)Ormanlık bölge C)Maki bitki türü bölgesi D)Sanayi bölgesi E)Buzulların şekillendirdiği bölge+

5.Zeytin, muz, çay gibi ürünler yeryüzünün belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin Türkiye’de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Dış ticaret talebi ile
B)Kullanılan tarım yöntemiyle
C)Türkiye’deki iklim çeşitliliği ile+
D)Sulama imkânlarının gelişmesi ile
E)Ortamla yükseltisinin fazla olması ile

6.Türkiye’de tarımsal verimi arttırmak için modern tarım (intansif)uygulamalarına ağırlık vermek gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A)Çiftçi sayısını arttırmak+
B)Sulamayı yaygınlaştırmak
C)Gübrelemeyi yaygınlaştırmak
D)Tarımda makineleşmeyi yaygınlaştırmak
E)Tohum ıslah çalışmalarına ağırlık vermek

7.Türkiye’de sanayileşme ile birlikte aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A)Ham madde ithalatının artması
B)Enerji tüketiminin artması
C)Ham madde ihracatının artması+
D)Ulaşım olanaklarının iyileşmesi
E)Iş olanaklarının artması

8.Ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendir. Metal sanayisinin ham maddesi durumundadır. Yılda yaklaşık beş milyon ton üretim
gerçekleştirilmektedir. Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya)çıkarıldığı yerlere örnektir. Yukarıda anlatılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demir+ B)Bakır C)Krom D)Bor E)Petrol

9.Rezerv bakımından dünyada birinci olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demir B)Bakır C)Krom D)Bor+ E)Petrol

10.Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum kökeni diğerlerinden farklıdır?
A)Sel B)Taşkın C)Deprem+ D)Dolu E)Çığ

11.Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?
A)Volkanizma B)Fırtına C)Dolu D)Sel+ E) Hortum

12.Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yurdumuzda görülmez?
A)Kasırga+ B)Heyelan C)Taşkın D)Deprem E)Çığ

13.Aşağıdaki şehirlerin hangisinde çığ riski çok yüksektir?
A)Aydın B)Konya C)İstanbul D)Şanlıurfa E)Tunceli+

14.Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan koşullardan değildir?
A)Ham madde B)Pazar C)Ulaşım D)İletişim+ E)Sermaye

15.Aşağıdaki illerden hangisinde pamuklu dokuma sanayisinin kurulmasında ham maddeye yakınlık fazla etkili olmamıştır?
A)Adana B)Izmir C)Aydın D)Denizli E)İstanbul+

16.Ülkemizde bulunan aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha ekonomik ve temizdir?
A)Taş kömürü B)Linyit C)Petrol D)Doğal gaz E)Hidroelektrik+

17.Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır?
A)Taş kömürü B)Linyit C)Nükleer enerji D)Doğal gaz E)Rüzgâr+

18.Ülkemizde güneş enerjisi için en elverişsiz kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Konya ve çevresi B)Antalya ve çevresi C)Rize ve çevresi+ D)İzmir ve çevresi E)Gaziantep ve çevresiAşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

1.İklim ülkemizin her yerinde ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkiler.(Y)

2.Ülkemizde nüfusun sektörel dağılımı ile millî gelirin sektörel dağılımı arasında bir paralellik vardır.(Y)

3.Yer şekilleri ülkemizin kuzeybatısında ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilerken doğusunda ise olumsuz yönde etkilemektedir. (D)

4.Ülkemizde 1962 yılından sonra beş yıllık kalkınma planlarının uygulanması ülkemizin ekonomik kalkınmasını olumlu yönde etkilemiştir.(D)

5.Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında devletçilik politikasının uygulanması ülkemizdeki ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkilemiştir.(D)

6.Etkili arazi kullanım ilkelerinin göz önünde bulundurulması çevresel problemler doğurur.(Y)

7.Türkiye’de yanlış kullanılan arazi miktarı yaklaşık altı milyon hektar civarındadır.(D)

8.Alüvyal ovalar yerleşim amaçlı kullanılmalıdır.(Y)

9.Mukavemetli eski araziler tarım amaçlı kullanılmalıdır.(Y)

10.Türkiye’deki tarımda en büyük sorun yeteri miktarda makine kullanılmamasıdır.(Y)

11.İpek böcekçiliği, suni ipeğin kullanılması ile son yıllarda gerileme göstermiştir.(D)

12.Pazar imkânları ülkemizde tarımsal faaliyetlerin dağılımında en büyük etkendir.(Y)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.Akdeniz’in kıyı kesiminde İKLİM koşullarının uygun olması buralarda tarımsal faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.

2.Arazi yetenek sınıflandırılmasında birinci sınıf araziler TARIM için kullanılmalıdır.

3.Türkiye’de ham maddesi bulunduğu hâlde enerji üretimi yapılmayan enerji kaynağı NÜKLEER ENERJİ dir.

4.Türkiye’ de taş kömürü ile çalışan tek santral ÇATALAĞZI (ZONGULDAK)da bulunur.

5.Demir-çelik endüstrisinin özellikle batı Karadeniz’de gelişmesinin nedeni ENERJİ (TAŞ KÖMÜRÜ) dir.

6.Krom ÇELİĞE SERTLİK VERMEK, MERMİ GEMİ UÇAK, OTOBÜS ,VAGON AYDINLATMA SİSTEMLERİ alanlarında kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder