lise coğrafya dersi YGS: Proje Çalışması SAYFA 167 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

24 Kasım 2009 Salı

Proje Çalışması SAYFA 167 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

Proje Çalışması SAYFA 167 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

Konu: Nüfus sayımı
Amaç: Nüfus yapısını kavramak
Çevrenizden 15 aile seçerek mini ölçekli bir nüfus sayımı yapınız. Bu sayımı aşağıdaki aşamaları
takip ederek tamamlayınız.
Süre: 2 hafta
NOT: Sayım formu
Adı-soyadı:
Cinsiyeti : Doğum tarihi:
Çalıştığı sektör: ( ) Tarım, ( ) sanayi, ( ) hizmet
Eğitim durumu: ( ) Okuryazar değil, ( ) okuryazar, ( ) ilköğretim, ( ) lise, ( ) üniversite
sayım yılı içinde doğanlar: ölenler:
l.Aşama: Nüfus sayımının yapılması.
ll.Aşama: Verilerin tablo hâline getirilmesi.
III.Aşama: Tablolardaki verilerle grafik ve piramit oluşturulması.
IV.Aşama: Sonuçların değerlendirilmesi.
0-4 yaşları arasındaki kişi sayısı, 5-9 yaşları arasındaki kişi sayısı, 10-14 yaşları arasındaki kişi sayısı, 65 ve üzerindeki kişi sayısı şeklinde beşerli yaş grupları oluşturunuz. Bütün bu yaş grupları arasındaki kişi sayısını tespit edip bir nüfus piramidi oluşturunuz.
1.Hangi yaş grubundaki nüfus fazladır? Bu yaş grubunun neden fazla olduğunu açıklayınız.
2.0-14 yaş arasındakiler çocuk, 15-64 grubundakiler çalışabilir nüfus, 65 yaş ve üzerindekiler ise
yaşlı nüfus olarak sınıflandırarak yaş gruplarını dairesel grafikle gösteriniz.
3.Eğitim durumlarını (okuryazar olmayan, sadece okuryazar olan, ilköğretim mezunu, lise mezu
nu, üniversite mezunu) önce tablo hâline getiriniz. Sonra bu oranları dairesel grafik şeklinde
gösteriniz.
4.Çalışılan sektörler: Sanayi, hizmet ve tarım alanlarında çalışanları tespit ederek tablo oluşturu
nuz ve bu oranları dairesel grafik şeklinde gösteriniz.
5.Hangi sektörde çalışanların sayısı daha fazladır?
6.Cinsiyet durumunu gösteren bir grafik çiziniz ve cinsiyetler arasında bir dengesizlik varsa bu
nun nedenini açıklayınız.
7.Önümüzdeki yıl anaokulu, ilköğretim ve liseye başlayacakların sayısını bir tabloda gösteriniz.
8.Çıkardığınız sonuçları ve nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.
9.Çıkardığınız sonuçlar doğrultusunda nüfus özellikleri ile ilgili bir metin yazınız.
Sayım yaptığınız yıldaki doğum ve ölüm sayılarının beş yıl süre ile aynı seviyede seyrettiğini, bu sayımı 70 milyon nüfusu kapsayacak şekilde yaptığınızı düşünerek beş yıl sonra olabilecek değişiklikleri yukarıdaki sorulardan da hareketle arkadaşlarınızla tartışınız.
Çalışmanızı sayfa 238'deki örnek proje çalışmasına göre hazırlayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder